ตัวอย่างหลังติดตั้งกระเบื้องยาง BF202

สีเดียวกับ TW 903
รูปตัวอย่าง-กระเบื้องยาง-รหัส-2-1050